ACCESS

 

HỆ THỐNG PHỐI HỢP PHỤC VỤ VÀ GIÁO DỤC VỀ BỆNH ALZHEIMER

Những Chương trình Tài trợ Kiểu mẫu cho các Tiểu bang về bệnh Alzheimer (viết tắt là ADDGS ) đã được thiết lập theo Bộ Luật Phối Hợp Giáo dục Chuyên gia Y tế năm 1998.  Chương trình này do Văn phòng Hành Chánh về Cao Niên thuộc Bộ Y tế và Các Dịch vụ Nhân đạo điều hành.

Mục đích của chương trình này là phát huy khả năng định bệnh và  phục vụ những người bị bệnh Alzheimer, người trong gia đình họ, và những người săn sóc họ; cũng như triển khai khả năng đáp ứng của hệ thống săn sóc tại nhà và trong cộng đồng có những người bị bệnh mất trí nhớ.  Chương trình này nhằm phục vụ những người bệnh Alzheimer hay những bệnh tương tự (viết tắt là ADRDs) ở những nơi ít người đến phục vụ qua những

" Hướng Dẫn Viên" (Navigators) đã được huấn luyện.

CÁC HOẠT ĐỘNG

Cơ quan Phụ trách Cao Niên thuộc quận hạt Harris đã nhận được 1 khoản tài trợ trong năm 2005.

Trong Quận Harris có vài dịch vụ và nơi trợ giúp các bệnh nhân Alzheimer và người trong gia đình săn sóc bệnh nhân, vẫn cần phải có thêm:

Bộ Phụ Trách Cao Niên và Người Khuyết Tật của bang Texas nhằm giải quyết các nhu cầu trên và sự gián đoạn thường xuyên dịch vụ hiện có bằng cách xây dựng thêm vào công trình đã khởi sự từ trước dựa vào các khoản tài trợ Thay Đổi Hệ Thống và hợp tác với các tổ chức then chốt khác để phát triển thêm những nơi phục vụ mới nhằm đỡ đần các người chuyên săn sóc trong gia đình bằng cách dùng những “Hướng Dẫn Viên” sẵn có trong hệ thống để giúp các thân chủ đã được biết tới dùng các dịch vụ hiện hữu.

KHÁI QUÁT VỀ KẾ HOẠCH

Cơ Quan Phụ Trách Cao Niên Quận Hạt Harris sẽ sử dụng mô hình “Hướng Dẫn Viên” để trợ giúp các Người Chuyên Săn Sóc những người đang có các chứng bệnh mất trí, loạn trí.  Kế hoạch này bao gồm:

CHÚNG TA PHỤC VỤ AI? 

MỤC ĐÍCH 

Nhắm vào các dịch vụ hay trợ giúp tại gia hay ở mức cộng đồng cho những người có chứng bệnh loạn trí hay mất trí nhớ và cả những người trong gia đình săn sóc họ  bằng cách phát triển thêm các loại dịch vụ và dùng mô hình Hướng Dẫn Viên để cho họ biết đến dùng các dịch vụ đó và biết được thêm thông tin về những nơi cung cấp dịch vụ một cách dễ dàng hơn.

MỤC TIÊU CHÍNH 

Phương sách tổng quát bao gồm:

Có thắc mắc, xin viết điện thư (bằng cách nhấn vào tên) hay gọi:

(713)  794 – 9001

Hay

Valerie Mattox

Tham Vấn Viên

(713) 794 – 9001

AOA

(Viết tắt của Văn Phòng Phụ Trách Cao Niên)

Kế hoạch này được tài trợ 1 phần bởi ngân khoản số 90T7200 của Văn Phòng Hành Chánh về Cao Niên, Bộ Y Tế và Dich Vụ Nhân Đạo, Hoa Thịnh Đốn, D.C. 202001.  Những người đảm trách các kế hoạch nhận được tài trợ của chính phủ được khuyết khích tư do phát biểu ý kiến về những khám phá và kết quả công trình của mình.  Vì lý do đó những lập trường hay ý kiến này nọ không cần phải coi như là phản ánh chính sách chính thức của Văn Phòng Hành Chánh về Cao Niên.

Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Đạo, Thành Phố Houston

Cơ Quan Phụ Trách Cao Niên quận Hạt Harris

8000 North Stadium Drive, Lầu 3

Houston, Texas  77054

Điện thoại (713) 794 – 9001

Fax (713) 794 – 9238

Chúng Ta Cải Thiện Được Cuộc Đời Các Vị Cao Niên