A Strategic Plan for a Cleaner City One Clean Houston

Vietnamese - Tiếng Việt

Videos

Houston sạch đẹp - Thành phố của bạn cần bạn!

Thành phố của bạn cần bạn!

Thành phố của bạn cần bạn! Các thành viên cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn đổ rác trái phép. Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể trợ giúp trong bộ công cụ cộng đồng của chúng tôi tại houstontx.gov/onecleanhouston.

Trình báo về hoạt động đổ rác trái phép trong khu phố của bạn

Trình báo về hoạt động đổ rác trái phép trong khu phố của bạn

Hãy giúp giữ sạch thành phố của chúng ta! Trình báo về hoạt động đổ rác trái phép trong khu phố của bạn: - Dịch vụ 3-1-1 của Houston qua điện thoại hoặc trực tuyến - Nếu bạn chứng kiến việc đổ rác hoặc biết người nào đã đổ rác, hãy trình báo trực tiếp với Đơn vị Điều tra Môi trường HPD theo số (713) 525-2728. - Hãy gọi cho Cơ quan Ngăn chặn Tội phạm theo số 713-222-8477 (TIPS) hoặc gửi thông tin tố cáo trực tuyến. Tìm hiểu thêm tại houstontx.gov/onecleanhouston.