Planning and Development

2011 Thành Ph? Houston Tái Phân B? Qu?n

Hi?n Chuong Thành Ph? Houston quy d?nh H?i Đ?ng Thành Ph? ph?i m? r?ng thành 11 qu?n thành viên don t?i th?i di?m d? li?u th?ng kê dân s? cho th?y s? dân Thành Ph? vu?t quá 2,1 tri?u ngu?i. V?i công b? du?c mong d?i nhi?u v? D? Li?u Th?ng Kê Dân S? Hoa K? nam 2010, chúng ta s? b?t d?u quy tŕnh tái phân b? qu?n d? b? sung các Qu?n dó. Thành Ph? mong mu?n du?c bi?t ư ki?n c?a quư v? và khu v?c c?a quư v? v? các d? ngh? c?a quư v? d? ti?n hành l?p h́nh th? cho các qu?n h?i d?ng m?i.H?i d?ng thành ph? d? xu?t k? ho?ch và tài li?u Tái Phân:

  C? li?u 1 B?n Đ? - K? Ho?ch Nhân Viên 6 tháng Tu, 2011
  C? li?u 1-A B?n Đ? - Đ? Ngh? Qu?n A
  C? li?u 1-B B?n Đ? - Đ? Ngh? Qu?n B
  C? li?u 1-C B?n Đ? - Đ? Ngh? Qu?n C
  C? li?u 1-D B?n Đ? - Đ? Ngh? Qu?n D
  C? li?u 1-E B?n Đ? - Đ? Ngh? Qu?n E
  C? li?u 1-F B?n Đ? - Đ? Ngh? Qu?n F
  C? li?u 1-G B?n Đ? - Đ? Ngh? Qu?n G
  C? li?u 1-H B?n Đ? - Đ? Ngh? Qu?n H
  C? li?u 1-I B?n Đ? - Đ? Ngh? Qu?n I
  C? li?u 1-J B?n Đ? - Đ? Ngh? Qu?n J
  C? li?u 1-K B?n Đ? - Đ? Ngh? Qu?n K
  C? li?u 2 T?ng S? Dân & S? Dân Đ? Tu?i B?u C? Theo Qu?n H?i Đ?ng, theo Ch?ng T?c/S?c T?c (t?p tin Excel)
  C? li?u 3 COH 2010 T?ng S? Dân theo Qu?n & Khu V?c B?u C?

Luu ư: T?t c? t?p tin d?u ? d?ng PDF, tr? phi du?c cho bi?t khác.


Có m?t s? th?i di?m quư v? có th? g?i thông tin cho quy tŕnh này:

 • qua thu di?n t?, D?ch v? buu chính ho?c chuy?n phát Hoa K?. Nên g?i t?t c? nh?n xét cho Margaret Wallace, City of Houston Planning & Development Department, 611 Walker, 6th Floor, Houston, Texas 77002, margaret.wallace@houstontx.gov.
 • t?i b?t k? bu?i h?p nào trong s? 10 bu?i h?p t?i ṭa th? chính dă lên l?ch t? ch?c trong c?ng d?ng Houston trong tháng 3. M?c dù m?i d?a di?m h?p dă du?c ch?n và du?c tài tr? b?i ?y Viên H?i Đ?ng tuong ?ng, các bu?i h?p này s? gi?i dáp v?n d? tái phân b? qu?n trên toàn thành ph?. M?i ngu?i có th? tham d? và cho bi?t nh?n xét t?i b?t k? bu?i h?p nào thu?n ti?n, b?t k? d?a di?m di?n ra.
 • t?i b?t k? bu?i di?u tr?n nào trong ba bu?i di?u tr?n công c?ng s? du?c t? ch?c ? Pḥng H?p H?i Đ?ng Thành Ph? ? t?ng 2 c?a Ṭa Th? Chính, d?a ch? 901 Bagby Street. Nh?ng bu?i h?p này du?c ?n d?nh di?n ra vào th? Tu, ngày 13 tháng 4, 2011 vào lúc 9 gi? sáng và th? Tu, ngày 20 tháng 4, 2011 vào lúc 9 gi? sáng và 7 gi? t?i.


L?p k? ho?ch riêng c?a quư v?:

Ngh? Quy?t s? 2011-1 c?a Thành Ph? Houston, du?c H?i Đ?ng Thành Ph? thông qua ngày 12 tháng 1, 2011, d?t ra các th? t?c, tiêu chí và quy d?nh d? cân nh?c và xác l?p ranh gi?i các qu?n thành viên c?a h?i d?ng. N?u quư v? ho?c khu v?c c?a quư v? mu?n n?p m?t k? ho?ch tái phân b? qu?n d? H?i Đ?ng xem xét, quư v? ph?i n?p k? ho?ch dó tuân th? M?c 4 c?a Ngh? Quy?t này.


M?t qu?y máy tính s? du?c d?ng lên t?i các van pḥng c?a chúng tôi dành cho ngu?i dân nào mu?n l?p và n?p k? ho?ch riêng c?a ḿnh. Qu?y này s? n?m ? t?ng 6 c?a co s? t?i d?a ch? 611 Walker Street, 77002, và b?t k? ai mu?n s? d?ng cung có th? l?y h?n. Quư v? có th? liên l?c Margaret Wallace (713-837-7826 ho?c margaret.wallace@houstontx.gov) d? l?y h?n.


Nên g?i t?t c? k? ho?ch cho Ms. Wallace (City of Houston Planning & Development Department, 611 Walker, 6th Floor, Houston, Texas 77002, margaret.wallace@houstontx.gov) tru?c 4:15 chi?u th? Sáu, ngày 6 tháng 5, 2011.Luu ư: Nh?p vào nút cho toàn màn h́nh.
( Video b?ng di?m - Vi?t)

Thông Tin Quan Tr?ng Khác:
L?ch Tŕnh H?p T?i Ṭa Th? Chính
M?i bu?i h?p du?c ?n d?nh t? 6:30 – 8:00 t?i. B?t c? bên nào quan tâm có th? tham d? các bu?i h?p này.
B?n d?/l?ch tŕnh cho m?i m?t trong các tuy?n METRO có th? l?y t?i trang m?ng c?a h?:    http://www.ridemetro.org/SchedulesMaps/BusSched.aspx
Th?i Bi?u Tái Phân B? Qu?n Theo D? Ki?n:

{Date} {Description}


Các Tiêu Chu?n H?i Đ?ng Thành Ph? và Các Đi?u L? V? Các Qu?nCác Tiêu Chu?n Tái Phân Qu?n: S? Quy Ho?ch và Phát Tri?n s? tuân th? các tiêu chí sau dây, ? m?c cao nh?t có th?, trong vi?c tái xác l?p ranh gi?i các Qu?n H?i Đ?ng.


 1. Các Qu?n H?i Đ?ng ph?i có t?ng s? dân tuong d?i b?ng nhau theo s? li?u di?u tra dân s? liên bang nam 2010. Trong b?t k? tru?ng h?p nào th́ t?ng chênh l?ch gi?a Qu?n H?i Đ?ng l?n nh?t và nh? nh?t cung không vu?t quá mu?i ph?n tram s? dân c?a qu?n trung b́nh.
 2. Các Qu?n H?i Đ?ng ph?i g?m có t?t c? các khu v?c b? phi?u c?a h?t.
 3. Ph?i tuân theo ranh gi?i d?a lư d? xác d?nh.
 4. Các c?ng d?ng liên quan ph?i du?c duy tŕ trong m?t Qu?n H?i Đ?ng, và ph?i có n? l?c d? duy tŕ các khu ph?.
 5. Các Qu?n H?i Đ?ng ph?i g?n gàng và g?m có lănh th? có chung ranh gi?i. Tính g?n gàng và có chung ranh gi?i có th? liên quan d?n quy mô ch?c nang và kích thu?c d?a lư. Quy mô ch?c nang có th? du?c nh?n m?nh hon trong tru?ng h?p tính g?n gàng v? d?a lư có th? không d?t du?c khi cân nh?c r?ng m?t s? khu v?c du?c sáp nh?p vào ph?n c̣n l?i c?a Thành Ph? ch? b?ng nh?ng d?i d?t tuong d?i dài và h?p. Tính g?n gàng ch?c nang và có chung ranh gi?i bao g?m nhung không gi?i h?n ? vi?c cân nh?c các nhân t? nhu:
  • s? s?n có c?a phuong ti?n giao thông và liên l?c;
  • s? t?n t?i c?a các l?i ích chung v? xă h?i, kinh t? và các l?i ích chung khác; và
  • kh? nang c?a cu dân c?a m?t H?i Đ?ng trong Qu?n qua vi?c liên h? v?i nhau và liên h? d?i di?n c?a h? trong H?i Đ?ng Thành Ph? và kh? nang c?a Thành Viên H?i Đ?ng trong vi?c liên h? v?i c? tri c?a ḿnh m?t cách hi?u qu?.
 6. B?o luu nh?ng liên h? gi?a ngu?i t?i v? và c? tri b?ng cách công nh?n noi cu trú c?a các thành viên hi?n t?i c?a H?i Đ?ng và lư l?ch c?a h? trong vi?c d?i di?n cho các khu v?c nh?t d?nh.
 7. K? ho?ch ph?i du?c di?u ch?nh h?p d? tránh vi?c làm gi?m v? trí c?a các nhóm dân thi?u s? v? ch?ng t?c và thi?u s? v? ngôn ng? nhu quy d?nh trong Đ?o Lu?t v? Quy?n B?u C? liên quan d?n vi?c th?c thi hi?u qu? quy?n b? phi?u c?a h?.
 8. K? ho?ch không du?c chia nh? m?t c?ng d?ng thi?u s? gói g?n theo khu v?c d?a lư ho?c phân các c? tri thi?u s? vào m?t khu v?c b? phi?u phân c?c d? t?o ra trách nhi?m pháp lư theo M?c 2 c?a Đ?o Lu?t v? Quy?n B?u C?, 42 U.S. Code. Code § 1973.


Các Đi?u L?: K? ho?ch tái l?p qu?n c?a Thành Ph?, và b?t k? k? ho?ch nào du?c n?p b?i b?t k? ai cho Thành Ph? xem xét, ph?i du?c l?p tuân th? t?t c? các quy d?nh sau dây.


  T?t c? k? ho?ch ph?i:
 1. Đu?c n?p b?ng van b?n d? m?i d? xu?t có th? du?c xem xét d?y d? và chính xác;
 2. D?a trên d? li?u di?u tra dân s? liên bang nam 2010 (P. L.94-171);
 3. Tái phân qu?n cho toàn Thành Ph?, có nghia là có ranh gi?i d? xu?t cho t?t c? Các Qu?n H?i Đ?ng trong Thành Ph?. N?u m?t k? ho?ch không tái l?p qu?n cho c? Thành Ph?, H?i Đ?ng s? không th? dánh giá ?nh hu?ng c?a k? ho?ch dó d?i v?i m?t ho?c nhi?u nhóm thi?u s? du?c b?o v?. Yêu c?u v? vi?c b?t k? k? ho?ch nào cung ph?i tái l?p qu?n cho toàn Thành Ph? không c?n tr? vi?c công dân d? xu?t dua các khu v?c b?u c?, khu ph?, hay d?a di?m nh?t d?nh vào m?t qu?n h?i d?ng c? th?;
 4. Chi?u theo các tiêu chí nêu trên. Ph?i n?p t?t c? các k? ho?ch tái l?p qu?n du?c l?p b?i nh?ng ngu?i khác d? Thành Ph? cân nh?c tru?c 4:15 chi?u ngày th? Sáu, 6 tháng 5, 2011, cho Margaret Wallace, Planning Department (S? Quy Ho?ch), 611 Walker, 6th Floor, Houston , Texas 77002. Chúng tôi s? không nh?n hay xem xét b?t k? k? ho?ch nào n?p sau ngày gi? dó.


Đ?c toàn b? Ngh? Quy?t Tái Phân Qu?n thu?c Thành Ph? Houston S? 2011-1
Đ? bi?t thêm thông tin, xin vui ḷng liên h? v?i Margaret Wallace t?i 713.837.7826 ho?c Margaret.Wallace@houstontx.gov.