THÀNH PHỐ HOUSTON

Tổng thư ký thành phố

Thư ký Thành phố phải là thư ký hội đồng, với nhiệm vụ như thư ký đọc và lưu hồ sơ của hội đồng và xác chứng nội dung chính xác của các biên bản họp và nhật ký ghi chép và thực hiện các nhiệm vụ khác nếu hội đồng thành phố và thị trưởng yêu cầu.

Thư ký Thành phố có trách nhiệm lưu ghi và giữ các biên bản họp và thủ tục của Hội đồng Thành phố, và lưu giữ mọi hồ sơ giấy tờ của các hoạt động hội đồng của thành phố, có thẩm quyền lập giấy chứng nhận cho bất kỳ hoạt động nào của Hội đồng Thành phố, đóng dấu thành phố vào các giấy chứng nhận đó, và thực hiện tất cả các công việc hay hoạt động thường được thực hiện hoặc cần phải được thực hiện bởi các thư ký của thành phố liên quan đến việc nói trên.

Ngoài các nhiệm vụ được đề cập ở đây, Thư ký Thành phố còn thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động và công việc khác theo yêu cầu của thị trưởng hoặc Hội đồng Thành phố.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với Thư ký Thành phố tại citysecretary@houstontx.gov