THÀNH PHỐ HOUSTON

Giám Đốc Tài Chánh và Hội Đồng Thành Phố

Chris BrownChris Brown
bộ phận điều khiển Thành phố
832.393.3460
controllers
@houstontx.gov

Brenda StardigBrenda Stardig
Quận A
832.393.3010
districta
@houstontx.gov

.

Jerry DavisJerry Davis
Quận B
832.393.3009
districtb
@houstontx.gov

.

Ellen CohenEllen Cohen
Quận C
832.393.3004
districtc
@houstontx.gov

Dwight BoykinsDwight Boykins
Quận D
832.393.3001
districtd
@houstontx.gov

Dave MartinDave Martin
Quận E
832.393.3008
districte
@houstontx.gov

Steve LeSteve Le
Quận F
832.393.3002
districtf
@houstontx.gov

Greg TravisGreg Travis
Quận G
832.393.3007
districtg
@houstontx.gov

Karla CisnerosKarla Cisneros
Quận H
832.393.3003
districth
@houstontx.gov

Robert GallegosRobert Gallegos
Quận I
832.393.3011
districti
@houstontx.gov

.

Mike LasterMike Laster
Quận J
832.393.3015
districtj
@houstontx.gov

.

Martha Castex-TatumMartha Castex-Tatum
Quận K
832.393.3016
districtk
@houstontx.gov

Mike KnoxMike Knox
Thành viên được bổ nhiệm vị trí 1
832.393.3014
atlarge1
@houstontx.gov

.
.

David W. RobinsonDavid W. Robinson
Thành viên được bổ nhiệm vị trí 2
832.393.3013
atlarge2
@houstontx.gov

.

Michael KuboshMichael Kubosh
Thành viên được bổ nhiệm vị trí 3
832.393.3005
atlarge3
@houstontx.gov

.
.

Amanda EdwardsAmanda Edwards
Thành viên được bổ nhiệm vị trí 4
832.393.3012
atlarge4
@houstontx.gov

Jack ChristieJack Christie
Thành viên được bổ nhiệm vị trí 5
832.393.3017
atlarge5
@houstontx.gov