THÀNH PHỐ HOUSTON

Giám Đốc Tài Chánh và Hội Đồng Thành Phố

Chris HollinsChris Hollins
bộ phận điều khiển Thành phố
832.393.3460
controllers
@houstontx.gov

Amy PeckAmy Peck
Quận A
832.393.3010
districta
@houstontx.gov

 

Tarsha JacksonTarsha Jackson
Quận B
832.393.3009
districtb
@houstontx.gov

 

Abbie KaminAbbie Kamin
Quận C
832.393.3004
districtc
@houstontx.gov

 

Carolyn Evans-ShabazzCarolyn
Evans-Shabazz
Quận D
832.393.3001
districtd
@houstontx.gov

Fred FlickingerDave Martin
Quận E
832.393.3008
districte
@houstontx.gov

 

Tiffany ThomasTiffany D. Thomas
Quận F
832.393.3002
districtf
@houstontx.gov

 

Mary Nan HuffmanMary Nan Huffman
Quận G
832.393.3007
districtg
@houstontx.gov

 

Mario CastilloMario Castillo
Quận H
832.393.3003
districth
@houstontx.gov

 

Joaquin MartinezJoaquin Martinez
Quận I
832.393.3011
districti
@houstontx.gov

 

Edward PollardEdward Pollard
Quận J
832.393.3015
districtj
@houstontx.gov

 

Martha Castex-TatumMartha
Castex-Tatum

Quận K
832.393.3016
districtk
@houstontx.gov

Julian RamirezJulian Ramirez
Thành viên được bổ nhiệm vị trí 1
832.393.3014
atlarge1
@houstontx.gov

 

Willie DavisWillie Davis
Thành viên được bổ nhiệm vị trí 2
832.393.3013
atlarge2
@houstontx.gov

 

Twila CarterTwila Carter
Thành viên được bổ nhiệm vị trí 3
832.393.3005
atlarge3
@houstontx.gov

 

Letitia PlummerLetitia Plummer
Thành viên được bổ nhiệm vị trí 4
832.393.3012
atlarge4
@houstontx.gov

 

Sallie AlcornSallie Alcorn
Thành viên được bổ nhiệm vị trí 5
832.393.3017
atlarge5
@houstontx.gov