THÀNH PHỐ HOUSTON

Tòa án thành phố

Nhiệm vụ của Tòa Án Thành Phố là để cung cấp một tòa án pháp lý dễ tiếp cận cho những người có vấn đề cần giải quyết tại tòa được lắng nghe một cách công bằng và hữu hiệu, đồng thời thực thi nghiêm chỉnh chức năng tư pháp với sự liêm chính, chuyên nghiệp và để phục vụ người dân.

Để biết thêm thông tin tổng quát về vé phạt và tòa án xin gọi số 3-1-1 hoặc 713.837.0311.

Bạn không chắc ngày nào phải ra tòa?
Xin gọi 3-1-1 hoặc 713.837.-0311 để biết về tình trạng và chi tiết hầu tòa của bạn.

TRẢ TIỀN PHẠT VI PHẠM
Tòa Án Thành Phố Houston chấp nhận các loại thanh toán bằng tiền mặt, chi phiếu, bưu phiếu, thẻ ATM, và thẻ tín dụng (American Express, Visa, MasterCard và Discover).
>> Trả Tiền Vé hoặc Tiền Phạt Trực Tuyến

LÁI XE AN TOÀN
Có hai loại Khóa Học Lái Xe An Toàn hay chương trình "lái xe an toàn", bắt buộc và tự nguyện, sẽ được giải thích chi tiết hơn bằng cách nhấn vào đây.
Để xúc tiến thủ tục cho khóa học này hay giải quyết những vấn đề khác có thể gọi cho Trung Tâm Giải Pháp Qua Điện Thoại của Tòa Án Thành Phố tại số (713) 837-0311

TIỀN PHẠT VÀ ÁN PHÍ
Nếu bạn đồng ý với điều vi phạm trên vé phạt và nhận tội hoặc miễn tranh cãi, Tòa Án sẽ phán bạn có tội.
Số tiền phạt sẽ tùy thuộc vào tội vi phạm và những nguyên nhân khác được duyệt xét bởi Tòa Án. Bạn nên chuẩn bị để trả tiền phạt ngay sau khi nhận phán quyết là có tội.
>> Xem Tiền Phạt và Án Phí

LỆNH TẠM HOÃN
Lệnh Tạm Hoãn là một án treo. Khi bạn xin nhận tội hoặc miễn tranh cãi, tòa án sẽ hoãn việc định tội, ước định phí tổn Tòa Án, và ra lệnh cho bạn phải đóng tiền thế chân tại ngoại và tuân thủ theo các điều kiện của tòa án. Bạn có thể đến tận nơi để yêu cầu xin Lệnh Tạm Hoãn trước hoặc vào ngày đầu tiên hầu tòa hoặc gọi điện thoại, hay gửi thư.
>> Để biết thêm chi tiết

THÔNG TIN VỀ KHÁM ĐƯỜNG THÀNH PHỐ/SỞ CẢNH SÁT HOUSTON
Trước tiên bạn sẽ cần
>> vào thăm trang mạng của Khám Đường HPD tại https://www.harriscountyso.org/JailInfo/HCSO_FindSomeoneInJail.aspx
>> hoặc gọi Đường Dây Hỗ Trợ Houston tại 713.837.0311 để biết chắc chắn người bạn cần tìm thật sự đang trong Khám Đường Thành Phố Houston. Nhân viên Đường Dây Hỗ Trợ Houston cũng có thể cung cấp cho bạn chi tiết về số tiền nợ và/hoặc tiền thế chân của tù nhân.
>> Xem thêm Thông Tin về Khám Đường

Danh Sách Hầu Tòa
Danh sách hầu tòa trong tuần có thể tìm thấy trên trang mạng qua dạng pdf. Nhấn vào một ngày trong tuần dưới đây để xem danh sách hầu tòa của ngày đó.

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU