THÀNH PHỐ HOUSTON

Bộ phận y tế

Sở Y tế Houston đem lại các dịch vụ sức khỏe công cộng truyền thống và nỗ lực sử dụng các phương pháp sáng tạo để đáp ứng nhu cầu hiện tại và sau này của cộng đồng.  Nhiệm vụ của chúng tôi là hợp tác với cộng đồng để khuyến khích và bảo vệ sức khỏe cũng như cuộc sống tinh thần xã hội của mọi cư dân Houston.  HHD hiện là sở y tế đầu tiên ở Texas và sở y tế thứ hai tại một thành phố lớn của Hoa Kỳ được chứng nhận toàn quốc.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Houston Health Department (HHD) 
8000 North Stadium Drive, Houston TX 77054
Điện thoại: 832.393.5169
Liên lạc với Sở Y tế qua email

Các số điện thoại hữu ích

Các giá trị/Mục tiêu
 
Yêu cầu Hồ sơ Công khai 

Thông tin về Đạo luật Thông tin Công khai Texas

Thông báo về Bảo mật Thông tin Y khoa - Tiếng Anh  | Tiếng Tây ban nha   |  Tiếng Việt