THÀNH PHỐ HOUSTON

Bộ phận Nhà ở và Phát triển Cộng đồng

Sở Gia cư và Phát triển Cộng đồng thành phố Houston (HCDD) là cơ quan điều hành và tài trợ, nhờ vậy nhà cửa có giá phải chăng, Sở cũng hồi phục hồi các khu phố ở Houston. Từ việc đầu tư vào công viên trong khu phố, phát triển các cộng đồng nhiều gia đình và phát triển kinh tế, cho đến việc yểm trợ người mua nhà và  giúp đỡ về tài chánh cho người vô gia cư, người cao niên và người khuyết tật, Sở chúng tôi nỗ lực cải thiện phẩm chất đời sống cho các khu dân cư và gia đình ở Houston. HCDD có một ngân quỹ hơn 100 triệu Mỹ kim mỗi năm cho nhiều chương trình liên bang, tiểu bang và địa phương vì lợi ích phát triển cộng đồng, đem lại nhà ở có giá phải chăng và tạo nên các cộng đồng toàn diện.

Các sản phẩm và dịch vụ của HCDD thuộc vào bốn hạng mục chính:

  • Nhà ở giá phải chăng: Nhà ở dành cho nhiều gia đình và nhà ở dành cho một gia đình
  • Các dịch vụ trợ giúp: Người vô gia cư, người cao niên, và những người có nhu cầu đặc biệt
  • Các dịch vụ cơ sở hạ tầng / Khu phố: Cơ sở vật chất, Thực thi luật pháp và giảm chất chì
  • Phát triển kinh tế

Để được hướng dẫn đến một trong các chương trình của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc với Trung Tâm Liên Lạc Qua Điện Thoại về Nhà Cửa tại số 832-394-6200

Để được trợ giúp thông dịch, vui lòng liên lạc HCDD qua số 3-1-1

Chương trình Hỗ trợ Người mua nhà (HAP) trợ giúp trả tiền đặt cọc (down payment) và chi phí hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng quyền sở hữu để những người mua nhà hội đủ điều kiện có thể mua được nhà mới xây hoặc có sẵn. Người mua nhà phải hội đủ điều kiện vay thế chấp.

Văn phòng Gia cư Công bằng giúp đỡ những cư dân tin rằng họ đã bị phân biệt đối xử khi thuê một căn hộ hay mua nhà vì lý do sắc tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, hoàn cảnh gia đình hoặc tình trạng khuyết tật. Văn phòng này cũng có thể giải đáp những thắc mắc thông thường về các quyền của người thuê nhà.

HCDD tài trợ nhiều dạng hoạt động Phát triển Kinh tế, từ việc cho các tiểu thương vay vốn cho đến các chương trình yểm trợ doanh nghiệp nhằm khuyến khích tạo và giữ công ăn việc làm.

Chương trình Sửa chữa Nhà ở dành cho Một hộ gia đình trợ giúp những chủ nhà có thu nhập thấp và trung bình trong những công việc sửa chữa cần thiết đối với những hư hỏng có thể đe dọa sức khỏe, cuộc sống và sự an toàn của các chủ nhà.

Ban Dịch vụ Công cộng đài thọ cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận khác nhau đủ điều kiện, những tổ chức này đem lại nhà ở và các dịch vụ trợ giúp cho người vô gia cư, người cao niên, thanh niên, người khuyết tật và những cư dân khác có nhu cầu đặc biệt. Các cơ quan được tuyển chọn thông qua thủ tục mời thầu hàng năm hoặc hai năm một lần.

Ban Thương mại/Nhà ở dành cho nhiều gia đình quản lý công trình xây mới và tái phục hồi các cộng đồng gia cư dành cho nhiều hộ gia đình. Những căn nhà này thuộc sở hữu của tư nhân nhưng cần phải dành ra một số lượng nhất định căn hộ giá phải chăng cho các cá nhân và các gia đình có thu nhập thấp. Các dự án được tuyển chọn thông qua thủ tục mời thầu công khai.

Ban Cơ sở Công cộng/Thành phố và Tư nhân quản lý ngân quỹ cho hoạt động phát triển và/hoặc tái tu bổ cơ sở vật chất công cộng thuộc sở hữu của chính phủ và tư nhân, hiện đang phục vụ dân cư có thu nhập thấp và nhu cầu đặc biệt. Các cơ sở được tuyển chọn qua thủ tục mời thầu (RFP) công khai.