THÀNH PHỐ HOUSTON

Bộ phận Kế hoạch và Phát triển

Hiện tại Houston có hơn hai triệu cư dân và dự kiến 1 triệu cư dân nữa sẽ chuyển đến đây trong 20 năm tới. Plan Houston được thiết lập nhằm giúp thành phố xem xét tăng cường các dịch vụ cho cư dân hiện tại đồng thời yểm trợ Thành Phố chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng mức tăng trưởng dự kiến. Đây là một mô hình thiết lập chính sách và hoạch định hợp lý dựa trên các tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược hiện tại mà Thành Phố và các tổ chức đại diện mọi lãnh vực trong cộng đồng hiện đã thiết lập. Plan Houston xác định các kết quả thành công cho Thành Phố và thiết lập các chiến lược nhằm nâng cao phẩm chất của các khu phố, đồng thời yểm trợ tăng trưởng và phát triển. Nỗ lực này sẽ tăng cường hiệu quả điều phối hoạt động giữa các cơ quan chính phủ và bảo đảm các nỗ lực của Thành Phố cũng như các đối tác của Thành Phố mang lại hiệu quả tối đa.

Tuyên Bố Tầm Nhìn của Houston
Houston mang đến cơ hội cho tất cả mọi người. Chúng ta đề cao thành phần dân cư, các ý tưởng, kinh tế, văn hóa và các địa điểm đa dạng của Thành Phố. Chúng ta khuyến khích các cộng đồng phát triển lành mạnh và bền vững thông qua các hoạt động đầu tư dân sự sáng suốt, các hoạt động hợp tác năng động, giáo dục và cách tân. Houston là nơi tất cả mọi người có thể phát triển và hòa nhập.

Houston: Cơ Hội. Sự Đa Dạng. Cộng Đồng. Quê Hương.


Các Chiến Lược Trọng Yếu
Các chiến lược thể hiện các đề xuất ưu tiên mà Thành Phố nên  thực hiện để đạt được tầm nhìn cũng như các mục tiêu của cộng đồng. Các chỉ dẫn là kết quả dựa trên ý kiến đóng góp của các bên có quyền lợi liên quan trên toàn cộng đồng.

 • Sử dụng ngân quỹ sáng suốt hơn
 • Phát triển có trách nhiệm hơn
 • Khuyến khích phát triển các khu phố lành mạnh và an toàn
 • Kết nối con người và địa điểm
 • Yểm trợ nền kinh tế toàn cầu
 • Duy trì cơ sở hạ tầng tốt
 • Học tập noi gương
 • Định hướng và khuyến khích phát triển một thành phố có mức chi phí sinh hoạt phải chăng
 • Bảo vệ và bảo tồn các nguồn tài nguyên
 • Truyền đạt thông tin rõ ràng và minh bạch
 • Hợp tác với các cá nhân và tổ chức chính phủ và tư nhân
 • Đề cao những nét độc đáo của Houston 

Mục Tiêu của Cộng Đồng

 • Con Người - Con người bao gồm những đề tài như tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cơ hội bình đẳng, dịch vụ xã hội và đề cao nền văn hóa đa dạng của Houston.
 • Địa Điểm - Địa điểm bao gồm những đề tài như các khu phố sầm uất, các công viên và không gian ngoài trời, các môi trường được xây dựng chất lượng, an ninh và an toàn.
 • Văn Hóa - Văn hóa bao gồm các đề tài như di sản văn hóa và thành phần văn hóa đa dạng, bảo tồn di tích lịch sử, và đề cao đặc điểm cũng như lịch sử độc đáo của Houston.
 • Kinh Tế - Kinh tế bao gồm những chủ đề như tiếp cận công ăn việc làm, các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương, mở doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế và tái thiết.
 • Môi Trường - Môi trường bao gồm những chủ đề như bảo vệ và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phẩm chất nguồn nước, chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với thảm họa.
 • Các Dịch Vụ Công Cộng - Các dịch vụ công cộng bao gồm những đề tài như cơ sở hạ tầng, lập kế hoạch tái thiết và phát triển, các hoạt động đầu tư dân sự, hoạt động tài chánh bền vững, và hợp tác khu vực.
 • Giáo Dục - Giáo dục bao gồm những chủ đề như giáo dục trẻ nhỏ, phát triển các kỹ năng việc làm, cơ sở giáo dục tốt, các thư viện và dịch vụ trợ giúp liên quan.
 • Gia Cư - Gia cư bao gồm những chủ đề như tiếp cận bình đẳng sự thịnh vượng, gia cư và cơ sở vật chất cộng đồng nhằm mục đích đáp ứng các nhu cầu đa dạng của cư dân.
 • Phương Tiện Chuyên Chở - Phương tiện chuyên chở bao gồm các chủ đề như giao thông đi lại, an toàn và sử dụng các phương tiện giao thông, trong đó bao gồm đi xe đạp, đi bộ, và đi xe công cộng.

Bấm vào đây để cung cấp ý kiến phản hồi về PLAN HOUSTON: http://www.houstontx.gov/planhouston/contact.html

CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA SỞ:

Lập Kế Hoạch Phát Triển Khu Vực và Cộng Đồng
Sở Hoạch Định và Phát Triển có trách nhiệm điều hành hoạt động hoạch định hàng năm trên toàn thành phố được đề xướng bởi Plan Houston, kế hoạch tổng thể đầu tiên của Thành Phố Houston, trong đó xác định các vấn đề ưu tiên chính sách và hoạch định chủ chốt cho năm ngân sách tới đây. Sở cũng có trách nhiệm giúp các cộng đồng duy trì đặc điểm riêng biệt của địa phương thông qua các chương trình Nghiêm Cấm Đậu Xe Trong Sân Vườn và Vạch Xây Cất/Kích Thước Tối Thiểu của Ô Đậu Xe và thường xuyên xem xét các yêu cầu về thay đổi ranh giới đối với thành phố, thẩm quyền pháp lý ngoài địa giới (ETJ), các cơ quan quản lý và các cơ quan đặc biệt khác trong phạm vi thành phố và ETJ.

Các Dịch Vụ Phát Triển
Sở Hoạch Định và Phát Triển có trách nhiệm quản lý việc phát triển đất đai ở Houston và trong phạm vi thẩm quyền pháp lý bên ngoài địa giới của thành phố thông qua việc phê chuẩn các sơ đồ và replats theo Sắc Lệnh Phát Triển Đất Đai của Thành Phố Houston (Chương 42), cũng như các sắc lệnh khác quy định về đậu xe (Chương 26), cây cối (Chương 33), khoảng cách xung quanh tòa nhà, và việc sử dụng. Nhân viên đưa ra các đề xuất về nhiều nội dung đệ trình này cho Sở Hoạch Định để xem xét và phê chuẩn.

Sở cũng có trách nhiệm thực thi Sắc Lệnh Bảo Tồn Lịch Sử (các Chương 10, 33, 44), áp dụng cho 22 khu phố cổ, 282 di tích, và 115 di tích được bảo vệ của thành phố. Bất kỳ công trình xây mới, dỡ bỏ, hoặc sửa chữa nào đối với các kết cấu trong các khu phố cổ và di tích lịch sử đều cần phải có giấy chứng nhận về mức độ phù hợp của Ủy Ban Bảo Tồn Lịch Sử.

Các Dịch Vụ GIS
Sở Hoạch Định và Phát Triển duy trì Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Chủ Chốt của Thành Phố Houston (GIS) và đây là ngân hàng lưu trữ các dữ liệu liên quan đến các đường phố, cơ sở vật chất công cộng, và dịch vụ công cộng, các cơ quan đặc biệt, dữ liệu điều tra dân số về dân số, thành phần nhân khẩu, kinh tế xã hội và gia cư. Hệ thống này cũng thâu thập và sử dụng thông tin từ các tổ chức tư nhân và các cơ quan chính phủ cấp địa phương, tiểu bang và liên bang để cung cấp các bản đồ đường phố, hình ảnh chụp từ trên không và dữ liệu tổng hợp cho mọi mặt của Thành Phố. Thông tin này giúp các ban ngành thành phố và các cơ quan hội đồng cung cấp các dịch vụ chủ chốt.

Hoạch Định Hệ Thống Chuyên Chở
Sở Hoạch Định và Phát Triển là cơ quan dẫn đầu trong hoạt động hoạch định và phối hợp phương tiện chuyên chở trong phạm vi thành phố và các hệ thống vận chuyển khác trong khu vực. Sở yểm trợ sự phát triển dài hạn bằng cách tiến hành các cuộc nghiên cứu về giao thông đi lại, phối hợp hoạt động hoạch định cung cấp hệ thống vận chuyển đa phương tiện với các cơ quan, và quản lý Chương Trình Giao Thông và Đường Phố Hoàn Chỉnh của Houston, Chương Trình Xe Đạp Houston và Chương Trình Phát Triển Xa Lộ và Đường Chính theo Sắc Lệnh Phát Triển Đất Đai của Houston (Chương 42 và 33).

Các Ủy Ban được Sở Yểm Trợ
Ủy Ban Hoạch Định: là hội đồng gồm có 26 thành viên với nhiệm vụ xem xét và phê chuẩn các sơ đồ xây dựng và phát triển khu phố cũng như các hạng mục phát triển liên quan. Ủy Ban cũng nghiên cứu và đề xuất với Hội Đồng Thành Phố về các vấn đề liên quan đến hoạch định và phát triển ở Houston.
Hội Đồng Lịch Sử và Khảo Cổ Houston (HAHC): là một ủy ban gồm có 13 thành viên, cấp Giấy Chứng Nhận Mức Độ Thích Hợp và xem xét các Đơn Xin cấp Giấy Chứng Nhận Khu Phố Cổ, Di Tích Lịch Sử, Di Tích Lịch Sử Được Bảo Vệ, và Địa Điểm Khảo Cổ.
Ủy Ban quản lý Các Tòa Tháp: là một ủy ban gồm có bảy thành viên với nhiệm vụ xem xét các trường hợp xin miễn, các trường hợp kháng cáo đối với các tòa tháp không được phê chuẩn, và kháng cáo của các chủ sở hữu nhà đất bị ảnh hưởng, các hiệp hội, các nhóm khác đối với đơn xin cấp giấy phép sử dụng tháp.
Hội Đồng Kháng Cáo về Di Tích Lịch Sử: gồm có năm thành viên với nhiệm vụ xem xét các trường hợp xin kháng cáo quyết định của HAHC.

Liên Lạc với Chúng Tôi

Planning & Development (P&D) Dept.
611 Walker Street, 6th Floor
Houston, TX 77002
Điện thoại: 832.393.6600
planningdepartment@houstontx.gov