THÀNH PHỐ HOUSTON

Bộ phận Chất thải rắn

"Nỗ lực đưa Houston trở thành một Nơi sinh sống Xanh, Sạch hơn"

Cơ quan Quản lý Rác chất rắn (SWMD) cung cấp các dịch vụ rác chất rắn cho các cư dân Houston qua dịch vụ thu gom, vứt bỏ, và tái chế rác an toàn, hiệu quả, không ảnh hưởng đến môi trường, và tiết kiệm chi phí.

Solid Waste Management Department (Cơ quan Quản lý Rác chất rắn)
P.O. Box 1562
Houston, TX 77251
E-Mail: swdworks@houstontx.gov