THÀNH PHỐ HOUSTON

Hội Đồng Tư Vấn ONAIC

Hội Đồng Tư Vấn ONAIC

Hội Đồng Tư Vấn Phục Vụ Cộng Đồng Quốc Tế của Thị Trưởng khuyến khích Văn Phòng Các Cộng Đồng Di Dân và Người Mỹ Mới Nhập Cư của Thị Trưởng tăng cường lợi ích và đẩy mạnh sự kết nối của cộng đồng quốc tế người nhập cư, người ngoại quốc và người tị nạn của Houston bằng cách hỗ trợ việc hòa nhập về  dân và về văn hóa. Gồm có các tổ chức liên quan của cộng đồng đại diện cho khu vực công và tư, Hội Đồng Tư Vấn  cho Thị Trưởng, Hội Đồng Thành Phố và Thành Phố Houston  về cách thúc đẩy tham gia của cộng đồng ngày càng đông trong các vấn đề dân sự và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Để tìm hiểu thêm về Hội Đồng Tư Vấn hoặc để được xem xét hẹn gặp, vui lòng liên lạc với Văn Phòng Các Cộng Đồng Di Dân và Người Mỹ Mới Nhập Cư theo số 832.393.1010 hoặc qua địa chỉ oic@houstontx.gov.